Podsumowanie roku 2022 – Sprawozdanie z działalności Spółdzielni

25 kwietnia 2023 roku w „Bartnej Chacie” w Stróżach odbyło się Zebranie Przedstawicieli Spółdzielni Handlowo – Produkcyjnej ,,Składnica” w Grybowie, na którym Przedstawiciele Spółdzielni podsumowali kolejny rok działalności. Przedstawione zostały sprawozdania Zarządu i Rady Nadzorczej oraz wyniki lustracji przeprowadzonej przez Prezesa Zarządu Związku Rewizyjnego Spółdzielni Beskidów i Podhala – Pana Władysława Kani, jak również sprawozdanie biegłego rewidenta Pana Jerzego Migasa z badania sprawozdania finansowego za 2022 rok. Zatwierdzono sprawozdania i przyjęto plany działania Spółdzielni na 2023 rok. Cały zarząd otrzymał jednogłośnie absolutorium za miniony rok. Zaproszeni Goście oraz Delegaci wysoko ocenili osiągnięcia Spółdzielni w okresie sprawozdawczym, zwracając szczególną uwagę na wzrost gospodarczy oraz szereg inwestycji i remontów podjętych w minionym roku. Padło wiele miłych słów pod adresem Spółdzielni i jej załogi oraz życzenia pomyślności na kolejne lata.

wróć do aktualności